Per 1 januari 2016 heeft de wetgever diverse wijzigingen in de inkomstenbelasting ingevoerd die er voor moeten zorgen dat de wet wordt vereenvoudigd.

Voor de eigen woning hebben de wijzigingen onder andere betrekking op de per 1 januari 2013 gewijzigde eigenwoningregeling en de hypotheekrenteaftrek.

Het gaat hierbij om het volgende:

1) Meldingsplicht hypotheeklening bij uw eigen BV

Vanaf 1 januari 2013 moet een belastingplichtige die na die datum een lening is aangegaan bij een niet-aangewezen administratieplichtige (o.a. een BV of een familielid) via een modelformulier informatie verstrekken aan de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast moet de nieuwe lening of wijziging van de voorwaarden van deze nieuwe lening voor de eigen woning, tijdig gemeld worden bij de Belastingdienst.

Wijzigingen van de voorwaarden van de lening bij een niet-aangewezen administratieplichtigen moeten bijvoorbeeld binnen 1 maand na afloop van het belastingjaar worden gemeld. Als dit te laat wordt doorgegeven, vervalt voor dat jaar de hypotheekrenteaftrek.

Het voorgaande leverde diverse problemen op. De wetgever heeft daarom besloten om vanaf het belastingjaar 2016 de meldingsplicht sterk te vereenvoudigen. Nieuwe leningen of wijzigingen van leningen bij niet-geregistreerde administratieplichtigen worden vanaf het belastingjaar 2016 gemeld bij de aangifte inkomstenbelasting. Hiermee wordt voldaan aan de informatieplicht en heeft de belastingplichtige die volledig en juist zijn gegevens invoert recht op hypotheekrenteaftrek. Wijzigingen van de voorwaarden van de lening bij een niet-aangewezen administratieplichtigen moeten bijvoorbeeld binnen 1 maand na afloop van het belastingjaar worden gemeld. Als dit te laat wordt doorgegeven, vervalt voor dat jaar de hypotheekrenteaftrek.

2) Hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsachterstand

Voor eigenwoningleningen aangegaan vanaf 2013 geldt dat minimaal annuïtair moet worden afgelost in maximaal 360 maandelijkse termijnen. In bepaalde gevallen mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. De aflossingsachterstand moet dan wel tijdig worden ingehaald. Als die niet gebeurt, gaat de schuld op de eigen woning permanent over naar box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Als de schuld wordt afgelost, zal deze schuld ook in box 3 vallen en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

De wetgever vindt deze regeling te streng en daarom is de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangepast. De verzachtende regeling zorgt er voor dat een lening door een aflossingsachterstand naar box 3 gaat, maar deze overgang van de lening is niet langer meer permanent. Als weer aan de volwaarden wordt voldaan van minimaal annuïtair aflossen in maximaal 360 maandelijkse termijnen, gaat de lening voor de eigenwoning weer over naar box 1 en is de hypotheekrente weer volledig aftrekbaar.

Wilt u meer weten hierover? Neem dan gerust contact met ons op!